Hier vindt u veelgestelde vragen over het zonnepark Wierdensche Aa en over zonne-energie in het algemeen. Mist u een vraag? Stel deze dan via contactformulier en wij proberen deze hier te beantwoorden.

Over zonnepark Wierdensche Aa

Wie zijn de initiatiefnemers van zonnepark Wierdensche Aa?

Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een zonnepark langs de A35, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking. Dat betekent dat beide partijen samen het zonnepark gaan ontwikkelen, bouwen en beheren.  

Waar komt het zonnepark?

Het gaat om een stuk grond van ongeveer 6 hectare langs de Beverdamsweg ten westen van de A35 en ten noorden van afrit 31.

 Locatiekaart zonnepark Wierdensche Aa

Heeft de gemeente al toestemming geven voor de komst van het zonnepark?

Ja. Eind april 2021 hebben wij een formele vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Wierden. Na ambtelijke toetsing heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning, die voor zes weken ter inzage is gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Vervolgens heeft het college van B&W de definitieve omgevingsvergunning afgeven. Inmiddels is deze vergunning onherroepelijk.

Wordt het zonnepark landschappelijk ingepast?

Ja, het zonnepark wordt landschappelijk ingepast. Het landschappelijke inpassingsplan is in een werkgroep uitgewerkt met omwonenden, ecologie- en landschapsexperts. In dit plan is rekening gehouden met de belangen van mens en dier. Zo wordt er op verzoek van omwonenden een aarden wal met kruidenrijk gras en losse heesters geplaatst aan de westzijde. Vruchtdragende struiken, bloemen-en kruidenrijk grasland dragen bij aan de natuurwaarden van het park. Aan de zuidkant van het plangebied komt een recreatieve invulling, wat aansluiting vindt bij het recreatief paadje langs de Wierdensche Aa. Er komt onder andere een zitgelegenheid en een informatiebord. Lees meer onder het kopje Planontwikkeling.

Levert het zonnepark straks ook een bijdrage aan de natuur?

Ja. Onder andere vruchtdragende struiken en bloemen-en kruidenrijk grasland zullen bijdragen aan de natuurwaarden van het park.

Waarom wordt gekozen voor een zuid-gerichte opstelling van de zonnepanelen in plaats van een oost-west opstelling?

Zonnepanelen in een zonnepark kunnen in principe op twee manieren worden opgesteld. Bij een zuid-gerichte opstelling staan de zonnepanelen in rijen gericht naar het zuiden. Ze zorgen voor een hoge piek in opbrengst wanneer de zon overdag op zijn sterkst is. De andere optie is de oost-west-opstelling. Hierbij worden de panelen in de vorm van een puntdak geplaatst. Bij deze optie is de opbrengst meer gericht op de ochtend- en avondzon.

Op agrarische gronden houden wij in principe altijd een zuid-gerichte opstelling aan met circa 2 meter tussen de rijen panelen. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt. Dit sluit ook aan bij de gedragscode Zon op Land van de brancheorganisatie Holland Solar. 

Is het mogelijk om straks groene stroom af te nemen van dit zonnepark?

Ja. Het zonnepark Wierdensche Aa kan jaarlijks circa 6 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg elektriciteit voor ruim 2.000 huishoudens. Inwoners en lokale bedrijven krijgen straks ook de mogelijkheid om de groene stroom af te nemen uit het park. Dat kan zowel via de SDWE als via Pure Energie.

Heeft het zonnepark negatieve invloed op het lokale elektriciteitsnet?

Nee, in principe niet. De netbeheerder is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, ook in de omgeving van een zonnepark. De netbeheerder bepaalt daarom ook of het mogelijk is om een zonnepark op het net aan te sluiten. Op dit moment wordt er in Nederland flink geïnvesteerd in het elektriciteitsnet, zodat de decentrale opwekking van elektriciteit kan worden opgevangen. Daarnaast worden de meeste zonneparken op het middenspanningsnet aangesloten en niet direct aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet waar huishoudens stroom van ontvangen.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja. Bij het verlenen van een vergunning maakt de gemeente afspraken met de initiatiefnemers over het opruimen van het zonnepark bij het aflopen van de vergunning. Dit kan in de vorm van een voorwaarde bij de vergunning of in een overeenkomst met de initiatiefnemers. Dat betekent dat het gebied na afloop van de vergunning haar oude bestemming als landbouwgrond weer terugkrijgt. De kosten van het opruimen dienen tijdens de looptijd van het project te worden gereserveerd door de initiatiefnemers.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. Een energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt.

De omvang van het zonnepark Wierdensche Aa is ongeveer 6 hectare. Het zonnepark kan naar verwachting dus jaarlijks ongeveer 6 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg elektriciteit voor ruim 2.000 huishoudens. 

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal op daken en nu ook steeds meer op land. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij samen deze doelen halen, dan moeten we alle verschillende manieren om duurzame energie op te wekken benutten. Dus een mix van windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden.  

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering. Als het nodig is, voeren wij een lichtschitteringsonderzoek uit en nemen als het nodig is maatregelen om lichtschittering tegen te gaan. 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij bouwen zonneparken vaak op braakliggende terreinen, industrieterreinen en (voormalige) landbouwgronden. Soms leggen we een zonnepark aan in combinatie met een infrastructureel bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een geluidswal langs een snelweg. Daarnaast is de medewerking van de grondeigenaar, de afstand tot het elektriciteitsnet, het draagvlak in de omgeving, het geldende beleid van de gemeente, provincie of Rijk en de verwachte opbrengst belangrijk bij de keuze voor een zonnepark. Wij toetsen altijd vooraf of het haalbaar is om een zonnepark op de gewenste plek te beginnen.

 

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark, zoals bij zonnepark Wierdensche Aa. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving (denk bijvoorbeeld in dit geval ook aan de Rijksweg A35). Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark Wierdensche Aa en woningen in de omgeving, verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Over het proces en de procedure

Heeft de gemeente al toestemming gegeven voor het zonnepark?

Nee, de gemeente Wierden heeft nog geen toestemming geven voor de realisatie en beheer van het zonnepark. In mei 2021 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark Wierdensche Aa ingediend bij de gemeente Wierden. Op dit moment zijn wij in afwachting van de uitkomst van deze procedure.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

De omgevingsvergunning Zonnepark Wierdensche Aa is onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. Mocht u vragen of zorgen hebben over de komst van het zonnepark, neem dan contact met ons op via info@zonneparkwierdenscheaa.nl of van maandag tot en met donderdag via 06-10647253. 

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

Ja. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Wierden het herijkte “Afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking in Wierden 2020” vastgesteld. Het dient als ruimtelijk toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor zonneparken. In het beleid staat onder welke voorwaarden en op welke locaties een zonnepark in de gemeente Wierden kan worden toegestaan. Daarbij zijn randvoorwaarden meegegeven voor maatschappelijke inpassing, zoals communicatie en financiële participatie. Zonnepark Wierdensche Aa sluit aan bij dit gemeentelijk afwegingskader. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Wierden.

Over participatie

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Met het zonnepark Wierdensche Aa dragen wij 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar af aan het gemeentelijk gebiedsfonds. Hoe de gemeente Wierden invulling aan het fonds gaat geven is nog niet bekend. 

Is er ook ruimte voor financiële participatie in het zonnepark?

De helft van het zonnepark komt straks via de SDWE in lokale handen, waardoor de Wierdense gemeenschap kan meeprofiteren van het zonnepark. Zo kunnen inwoners en eventueel lokale bedrijven via crowdfunding samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarnaast wil SDWE de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin laten terugvloeien naar de Wierdense omgeving door duurzame doelen en projecten te ondersteunen. Interesse in financiële participatie? Neem contact op met de SDWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast.  

Ik heb interesse in financiële deelname. Waar kan ik mij melden?

Interesse in financiële participatie? Neem contact op met de SDWE via de website www.duurzaamwierdenenter.nl. Op deze website leest u ook meer over de werkzaamheden van de SDWE, wat crowdfunding precies is en hoe dat bijvoorbeeld bij het zonnepark De Groene Weuste in Wierden wordt toegepast. U kunt ook contact opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres miranda@duurzaamwierdenenter.nl