Stand van zaken

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Wierdensche Aa.
Laatste update: 22 februari 2021

Principeverzoek: gemeente Wierden positief

Voor de realisatie en exploitatie van een zonnepark is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is nog niet door ons aangevraagd. In juni 2020 hebben wij wel een principeverzoek ingediend bij de gemeente Wierden, waarin wij ons idee voor een zonnepark hebben toegelicht. In augustus 2020 heeft het college van B&W ingestemd met dit verzoek, waarmee het college aangeeft dat zij in algemene zin positief zijn over ons idee voor een zonnepark aan de Beversdamsweg in Wierden. Met dit besluit hebben zij nadrukkelijk nog geen groen licht gegeven voor het zonnepark. Hiervoor moeten wij een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Maar eerst willen wij verder in gesprek met de omgeving. Hieronder leest u welke stappen we tot nu toe hebben gezet.  

Terugblik informatieavond

Op dinsdag 15 december 2020 hebben Pure Energie en Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) een digitale informatieavond georganiseerd voor direct-omwonenden. Tijdens deze eerste informatieavond werd verder ingegaan op de het idee voor een zonnepark, de stand van zaken en de manier waarop de omgeving van het zonnepark betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het plan. Ook werd verder ingegaan op de mogelijkheden voor financiële deelname. Na afloop van de presentatie stelden de aanwezigen veel vragen over de landschappelijke inpassing van het zonnepark en de mogelijkheden voor financiële participatie. Ook werden er een aantal goede aandachtspunten meegeven en suggesties gedaan over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daarnaast heeft een aantal deelnemers zich direct opgegeven voor onze werkgroep om het plan voor het zonnepark samen verder uit te werken. 

Onder informatie vindt u het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst. 

Werkgroep: plan samen verder uitwerken

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we een werkgroep op. In de werkgroep zitten inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap, de inrichting van het omgevingsfonds en de uitvoering van de werkzaamheden. De eerste werkgroep vond plaats op maandag 25 januari 2021. Onder informatie vindt u het verslag en presentatie van deze bijeenkomst.

Financiële participatie: ook de lusten

In december 2020 hebben SDEWE en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor de helft van het zonnepark in lokale handen komt. Dat betekent dat de Wierdense samenleving straks via de SDEWE ook financieel mee kan profiteren van de komst van het zonnepark. De manier waarop dat wordt ingevuld willen we graag met de Wierdense gemeenschap verder uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van uitkeren van rendement, maar ook door financiële bijdragen aan lokale, duurzame initiatieven en projecten. 

Als u interesse heeft in financiële deelname in het zonnepark, dan kan u zich melden bij de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter. U kunt dan contact opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres miranda@duurzaamwierdenenter.nl Of ga naar de website van SDEWE. 

Planning

Een exacte planning voor het zonnepark Wierdensche Aa is er nog niet. Wij gaan nu eerst verder in gesprek met de omgeving om het plan voor het zonnepark verder vorm te geven. Ook organiseren wij nog een informatieavond voor een breder publiek. Daarna zetten wij pas de volgende stap in het proces: Het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente Wierden. De gemeente moet vervolgens ons idee toetsen aan de geldende wetten en regels voldoet en past binnen het bestemmingsplan van de gewenste plek. Als het zonnepark niet past in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente besluiten om een tijdelijke, afwijkende omgevingsvergunning te verlenen. In sommige gevallen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Pas als de gemeente een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend, kunnen wij een exacte planning afgeven.