Aandacht voor natuurwaarden

Zonnepark met bloemrijk grasland
Zonnepark met bloemrijk grasland

We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en de ecologische inrichting van het park. Dit sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark Wierdensche Aa onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Ruime veldopstelling

De zonnepanelen in het zonnepark Wierdensche Aa komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuidenoosten zijn opgesteld (kavellijn volgend) en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Landschappelijke inpassing en ecologische versterking

Op basis van de kernkwaliteiten van het landschap, lokaal beleid en wensen vanuit de omgeving hebben we gekeken op welke wijze het zonnepark kan worden ingepast in de omgeving. Ook hebben we oog voor de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Hieronder ziet u de inrichtingsschets van zonnepark Wierdensche Aa met daaronder dwarsprofielen vanuit elke zijde.  

landschappelijke inpassing ZP Wierdensche Aa

 

Dwarsprofielen

ZP Wierdensche Aa Profiel A

Aan de noordzijde van het plangebied komt een struweelrand van circa 6 meter breed en maximaal circa 4 meter hoog, die bestaat uit inheemse en vruchtdragende soorten. Hierdoor ontstaat een gevarieerde afscheiding dat te gebruiken is voor diverse diersoorten, zowel vogels, insecten als grondgebonden zoogdieren. Daarachter komt het hekwerk, waarachter een schouwpad van circa 2.50 meter loopt. Dan begint de eerste panelenrij.

ZP Wierdensche Aa Profiel B

Aan de westzijde komt een aarden graswal van 1,5 meter hoog, die wordt ingeplant met verschillende inheemse struiken. Hierdoor zal jaarrond een groot deel van het zicht worden weggenomen. Een inheemse aanplant verliest in de winter blad, maar de hechte structuur van takken ontneemt ook het zicht. Zeker van afstand. Het talud kan worden ingezaaid met een kruidenrijk graszaadmengsel, wat ecologisch (extensief) wordt beheerd. Aan de voet van het talud zal deze kruidenrijke zone zichtbaar zijn. 

ZP Wierdensche Aa Profiel C

Aan de oostkant komt een groene afscheiding, waardoor er niet direct zicht is op de achterzijde van de panelenrijen als men op de A35 rijdt. Er komen hier losse heesters tussen het bloemrijke grasland over een breedte van circa 7.50 meter ingetekend. Het tracé van de gasleiding wordt nadrukkelijk vrijgehouden van beplanting.

ZP Wierdensche Aa Profiel D

Aan de zuidkant van het plangebied komt een recreatieve invulling, wat aansluiting vindt bij het recreatief paadje langs de Wierdensche Aa. Zo komt er een overdekt zitgelegenheid en een informatiebord. Ook komen in deze strook enkele fruitbomen en vruchtdragende struiken. Daarnaast komt hier een insectenhotel te staan.  

 

Impressie zonnepark Wierdensche Aa

Impressie zonnepark Wierdensche Aa

Onder de pagina Informatie is het mogelijk om rapport Landschappelijke inpassing zonnepark Wierdensche Aa te downloaden.