Aandacht voor natuurwaarden

Zonnepark met bloemrijk grasland
Zonnepark met bloemrijk grasland

We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en de ecologische inrichting van het park. Dit sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark Wierdensche Aa onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Ruime veldopstelling

De zonnepanelen in het zonnepark Wierdensche Aa komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuiden zijn opgesteld en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Landschappelijke inpassing en ecologische versterking

Op basis van de kernkwaliteiten van het landschap, lokaal beleid en wensen vanuit de omgeving hebben we gekeken op welke wijze het zonnepark kan worden ingepast in de omgeving. Ook hebben we oog voor de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Hieronder ziet u de inrichtingsschets van zonnepark Wierdensche Aa met daaronder dwarsprofielen vanuit elke zijde.  

 

Tekening landschappelijke inpassing met legenda
Tekening landschappelijke inpassing met legenda

Dwarsprofielen

 

 

 

Impressie zonnepark Wierdensche Aa

De hoogte van de aarden wal aan de westzijde van het plangebied is nog een openstaand punt. Rekening houdend met de karakteristieken van het landschap en ruimtelijke kaders was in het ontwerp een aarden wal ingetekend met een hoogte van 0,5 meter met daarbovenop een hoge, dichtbegroeide struweelhaag (wens van de omgeving). Op verzoek van de werkgroep is deze aarden wal in het ontwerp verhoogd naar 1,5 meter. Uit de laatste bespreking met de werkgroep kwam de wens naar voren om de wal verder te verhogen naar 2 meter in verband met een mogelijke paneelhoogte van 2 meter. De  initiatiefnemers hebben dit verzoek ter advies voorgelegd aan de gemeente Wierden en Het Oversticht (adviesorgaan van de gemeente Wierden), omdat een dergelijke hoogte dermate afwijkt van het omliggend landschap. Indien de gemeente en Het Oversticht positief adviseren over deze hoogte, wordt dit aangepast in het landschappelijk ontwerp.