Aandacht voor natuurwaarden

Zonnepark met bloemrijk grasland
Zonnepark met bloemrijk grasland

We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en de ecologische inrichting van het park. Dit sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark Wierdensche Aa onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Ruime veldopstelling

De zonnepanelen in het zonnepark Wierdensche Aa komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuidenoosten zijn opgesteld (kavellijn volgend) en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Landschappelijke inpassing en ecologische versterking

Op basis van de kernkwaliteiten van het landschap, lokaal beleid en wensen vanuit de omgeving hebben we gekeken op welke wijze het zonnepark kan worden ingepast in de omgeving. Ook hebben we oog voor de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Hieronder ziet u de inrichtingsschets van zonnepark Wierdensche Aa met daaronder dwarsprofielen vanuit elke zijde.  

Tekening landschappelijke inpassing plangebied1

Dwarsprofielen

Aan de noordzijde van het plangebied wordt een hakhoutstruweel aangeplant. Deze struweelrand, met een breedte van 4 meter, bestaat uit inheemse en vruchtdragende soorten. 

ZP Wierdensche Aa Profiel A

Aan de westzijde komt een aarden wal met kruidenrijk gras en losse heesters, die wordt ingeplant met verschillende inheemse struiken. Hierdoor zal jaarrond een groot deel van het zicht worden weggenomen.  

ZP Wierdensche Aa Profiel B

Aan de oostkant komen losse heesters tussen het bloemrijke grasland over een breedte van circa 7.50 meter. Het tracé van de gasleiding wordt nadrukkelijk vrijgehouden van beplanting.

ZP Wierdensche Aa Profiel C

Aan de zuidkant van het plangebied komt een recreatieve invulling, wat aansluiting vindt bij het recreatief paadje langs de Wierdensche Aa. Zo komt er een zitgelegenheid en een informatiebord. Ook komen in deze strook enkele fruitbomen en een insectenhotel te staan.  

ZP Wierdensche Aa Profiel D 

Impressie zonnepark Wierdensche Aa

220914 Sfeerimpressie ZP Wierdensche Aa

Onder de pagina Informatie is het mogelijk om rapport Landschappelijke inpassing zonnepark Wierdensche Aa te downloaden.